2010.04.24 - New Orleans to Oklahoma - les-stockton