2013.07.30 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton