2013.07.23 - Elite Hockey at the OIC - les-stockton