2012.08.23 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton