2012.08.21 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton