2012.08.14 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton