2012.08.07 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton