2012.07.24 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton