2012.06.12 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton