2012.05.22 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton