2012.05.08 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton