2012.04.17 - Elite Hockey At the OIC - les-stockton