2012.04.10 - Elite Hockey at the OIC - les-stockton